Ερωτηματολόγιο για τα Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο Παν/μιο Αθηνών
«Αποδέκτες (φοιτητές, σπουδαστές και ευρύ κοινό) των ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων του ΕΚΠΑ»
Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο έρευνας πεδίου στο πλαίσιο  της Πράξης «Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο Παν/μιο Αθηνών» - ΑΠ2, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε  φοιτητές, σπουδαστές και ευρύ κοινό ως αποδέκτες των ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων του Παν/μίου Αθηνών. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, τηρώντας τους κανόνες της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Παρακαλούμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια διατυπώνοντας και εκφράζοντας τη δική σας προσωπική άποψη. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν θα περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες.
Σημείωση σχετικά με το προσωπικό απόρρητο
Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ανώνυμο.
Κατά τη συμμετοχή σας στην έρευνα δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας προσδιορίζει, πέραν των στοιχείων που πιθανώς δώσατε ως απάντηση σε κάποια ερώτηση. Αν χρησιμοποιήσατε κάποιο αναγνωριστικό όπως κουπόνι ή όνομα χρήστη και κωδικό (login) για να έχετε πρόσβαση στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, σας ενημερώνουμε πως η μόνη πληροφορία που καταγράφουμε είναι αν το συγκεκριμένο αναγνωριστικό έχει συμμετάσχει στην έρευνα ή όχι. Η ανωνυμία διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση καθώς τα στοιχεία πιστοποίησης (κουπόνι, login) δεν αποθηκεύονται σε συνδυασμό με τις απαντήσεις που υποβάλλονται και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει συσχέτιση συμμετεχόντων με υποβληθείσες απαντήσεις.